top of page

Revisor vs Redovisningskonsult

Uppdaterat: 8 apr. 2022

Vet du vad det är för skillnad på en revisor och en redovisningskonsult?

Inte? Då är du inte ensam. På vår byrå arbetar både revisorer och redovisningskonsulter.

Även om våra tjänster ofta tangerar varandra, så är de i grunden helt olika.

Väldigt förenklat kan man säga att en redovisningskonsult tar fram redovisningen och att en revisor reviderar/granskar den.

Här kommer en kortare beskrivning av de respektive rollerna samt en belysning av skillnaderna.


Redovisningskonsulten

I ett lite större företag (fler än 15-20 anställda) har man oftast en anställd redovisningsperson som t.ex. redovisningsansvarig, redovisningschef, ekonomiansvarig, ekonomichef, CFO eller liknande titel. Dessa personer har bl.a. redovisningen som sitt ansvarsområde.

I vissa företag av denna storlek, men särskilt i mindre företag än dessa, så är det vanligare att man anlitar en redovisningskonsult. Redovisningskonsulten hjälper bl.a. företaget att bokföra alla affärshändelser enligt Bokföringslagen, hanterar löneredovisningen, gör avstämningar för månadsrapportering, upprättar och skickar in skattedeklarationer för mervärdesskatt (moms) och löneskatter (källskatt och sociala avgifter/arbetsgivaravgifter), upprättar bokslut och tar fram årsredovisning, inkomstdeklaration, kontrolluppgifter m.m.

Alla, oavsett utbildning, har rätt att kalla sig "redovisningskonsult" precis som att alla har rätt att kalla sig "revisor". Precis som på revisorssidan kan redovisningskonsulter bli Auktoriserade. Auktorisationen av redovisningskonsulter utförs av FAR och SRF.

Auktorisationen av redovisningskonsulter har de senaste åren tuffats till avsevärt. Att kraven på de Auktoriserade redovisningskonsulterna höjts beror till stor del på att redovisningskonsulter har fått ett större ansvar då revisionsplikten avskaffats för de minsta företagen.

Auktoriserade redovisningskonsulter kan avge en bokslutsrapport fogas till årsredovisningen som tydliggör att arbetet gjorts av en auktoriserad redovisningskonsult samt att arbetet utförts enligt REKO (Svensk standard för redovisningstjänster). En rapport från auktoriserad redovisningskonsult är inte att likställa med en revisionsberättelse men kan ses som en kvalitetsstämpel ut mot företagets intressenter.


Revisorn granskar årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. I detta ingår bl.a. bokföring, löneredovisning, skatteredovisning, åtföljande av övriga lagar m.m. Revisorn avger en revisionsberättelse, som är en del av företagets årsredovisning, i vilken revisorn bl.a. uttalar sig om årsredovisningen och styrelsens och VD'ns ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen kan vara enligt standardutformning (ren revisionsberättelse) eller ha vissa modifieringar (oren revisionsberättelse - anmärkningar, upplysningar etc.). Naturligtvis är det även viktigt för en revisor att ha mycket god kunskap om redovisning eftersom denne bl.a. ska granska rutinerna kring redovisningen och de siffror som redovisningen skapat i företagets bokföring, bokslut och årsredovisning. Det är vanligt att revisorer under sin utbildning arbetar med redovisningstjänster för att lära sig detta ordentligt.

Utöver denna åtskillnad som upprättare och granskare, så finns det lite andra skillnader som är värda att belysa:


· Lagstadgad revision - Vissa företag är enligt lag är skyldiga att välja en revisor. Den valda revisorn är ett av fyra bolagsorgan i den svenska bolagsstyrningen och registreras som vald revisor i offentligt register hos Bolagsverket. det. I många av de fall där det inte behövs en vald revisor är det istället mycket lämpligt att anlita en redovisningskonsult för att få säkerställt att man tänkt rätt i sin bokföring.


· Jävsregler - Ibland får våra revisorer frågan om de kan hjälpa till med redovisningstjänster. Det är inte i alla fall som revisorn får erbjuda redovisningstjänster åt revisionskunder. Det finns jävsregler i Aktiebolagslagen och Revisorslagen som innebär att revisorn inte får granska sitt eget arbete, vilket i grunden förstås är positivt.

Tyvärr skapar det problem för många företag, ofta mindre sådana

(i Årsredovisningslagen ungefär definierat som mindre än 80Mkr omsättning/40Mkr balansomslutning/50 anställda), som tycker det är smidigt att anlita en och samma byrå för dessa närliggande tjänster.

Dessa jävsregler är främst avsedda för de lite större företagen där det finns en samhällelig risk ifall något skulle vara väsentligt felaktigt. Självklart säger logiken att ju fler steg av granskning ett företag går genom, ju mindre risk är det att något fel slinker genom, men det måste finnas en rimlighet i detta. För mindre företag kan vi oftast erbjuda en lösning där en redovisningskonsult biträder företaget med redovisningstjänster och revisorn ansvarar för revisionen.
Comentários


bottom of page