top of page

Kvalificerade tjänster inom ekonomi och administration

Thorell Revision erbjuder och levererar kvalificerade tjänster inom ekonomi och administration till företag, organisationer och privatpersoner. I tydliga avtal gör vi överenskommelser som säkerställer att du som kund får tjänster utförda med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.

Vi är en långsiktig och pålitlig samarbetspartner med engagerade och kunniga medarbetare. I vårt uppdrag ingår att arbeta med ständiga förbättringar för att alltid ge dig som kund en hög servicenivå.

Revision

Revision står för trygghet och säkerhet. Det gäller inte bara i de företag och organisationer som revideras utan också gentemot aktieägare leverantörer kreditgivare och myndigheter. Därmed bidrar en väl genomförd revision till att stärka företagets trovärdighet och kvalitet.

 

Förtroendet för finansiell information är en grundförutsättning för att marknaden och kreditgivning ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. Mot den bakgrunden blir även revisionen en nyckel till att ge omvärlden trygghet i att det reviderade företaget styrs enligt gällande lagar och förordningar samt att företaget tillämpar god redovisningssed.

 

Målet för revisionen är att avge en revisionsberättelse efter utförd granskning enligt god revisionssed. Samtliga våra revisorer omfattas av kvalitetskontroll och står under Revisorsinspektionens tillsyn.

Affärsservice och rådgivning

Till ledning för vårt arbete som redovisningskonsulter och rådgivare finns, förutom lagar och rekommendationer, REKO som är en svensk standard för redovisningstjänster antagna av FAR och SRF.

 

Våra redovisningskonsulters arbete omfattas av återkommande kvalitetskontroller och ett gediget program för kontinuerlig vidareutbildning.

bottom of page